Đại Đồng Uniform gửi bản phương án thiết kế Để quý khách lựa chọn, sau khi chốt thiết kế và mẫu vải sẽ may mẫu miễn phí, sau đó sẽ tiến hành làm hợp đồng dựa trên bản thiết kế thực tế ã chốt