Thợ kỹ thuật sẽ đến lấy số đo và hẹn ngày thử phom từng người