Sau quá trình giao nhận sẽ làm thủ tục thanh toán và thực hiện chính sách bảo hành theo hợp đồng