Sau khi thử phom sẽ tiến hành hiệu chỉnh, hoàn thiện và bàn giao sản phẩm theo hợp đồng